Saturday 21st September 2019 - Trout Tavern, Keynsham