Saturday 8th September 2012 - Trout Tavern, Keynsham