Saturday 25th September - The Trout Tavern, Keynsham