Saturday 13th January 2007 - Trout Tavern, Keynsham